Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Bakai Erzsébet Márta EV mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

Nyilvántartási szám: 55456607

Adószám: 56765898-1-41;

E-mail cím: bakaizsoka@gmail.com

Telefonszám: + 36 20 9287 405

 

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett weboldalán (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénylője, mint ügyfél

– a továbbiakban: Ügyfél

a továbbiakban együttesen: szerződő felek között az alábbiak szerint:

 

 1. A szerződés tárgya

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a https://bakaizsoka.hu honlapon felsorolt szolgáltatások igénybe vevője (továbbiakban: Ügyfél) az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Szolgáltató a www.bakaizsoka.hu  honlapon keresztül általános üzletvitelei tanácsadás tevékenységi kört (coaching és mentoring motivációs térkép készítés és elemzés szolgáltatást) (a továbbiakban: szolgáltatás) ajánl.

 

 1. Coaching/ Mentoring konzultáció/ Motivációs Térkép készítés és elemzés/SalesCoaching Edzés egyéni program feltételei

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamaton alapulnak, amely nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni.

 

A Szolgáltató célja a pszichés zavarokkal nem rendelkező személyek lelki egészségének megőrzése, fejlesztése, illetve életminőségének javítása. Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására kizárólag pszichiáter szakorvos, pszichoterápia végzésére klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta jogosult. Jelen szolgáltatás nem minősül ilyen tevékenységnek (pszichiáteri ellátásnak, illetve pszichoterápiának) és nem minősül egészségügyi ellátásnak. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás mentál-egészségügyi ellátásnak (nem egészségügyi szolgáltatásként, TEÁOR: 869007) minősül. Amennyiben a szolgáltatás során a Szolgáltató és Ügyfél olyan problémára világítanak rá, aminek kezelése terápiás módszereket kíván vagy egyéb okból nem lehetséges, hogy az Ügyféllel együtt dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas szakemberhez irányítja tovább az Ügyfelet. 

 

 1. A szolgáltatást igénybe vevők köre, annak módja

 

A honlapon feltüntetett szolgáltatás igénybe vevője, azaz Ügyfél lehet minden cselekvőképes, felnőttkorú, természetes személy. A Szolgáltató kijelenti, és az Ügyfél pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért az Ügyfél felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

A szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás igénylésével az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik.

 

Az Ügyfél a honlapon megjelelölt elérhetőségek valamelyikén, (telefon vagy e-mail), online megkereséskor a Kapcsolat menüponton keresztül az Ügyfél nevének, e-mail címének, telefonszámának megadásával konzultációt, önismereti illetve üzleti coaching, és Motivációs Térkép készítés és elemzés egyéni és csapat program szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Ügyfél az időpontfoglalásról és egyéb tudnivalókról e-mailt, vagy telefonos megkeresés esetén szóbeli megerősítést, visszajelzést kap a Szolgáltatótól. Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak a szolgáltatásról, melynek pontos részleteit, kereteit, úgymint szolgáltatás időpontja, módja, típusa, ellenszolgáltatás díja, ellenszolgáltatás fizetésének módja, az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás tartalmazza. A szóbeli megállapodás leírás és aláírás nélkül is szerződésnek minősül. Az Ügyfél igénybe vehet ingyenes konzultációt, melynek időtartama 30 perc. Az Ügyfél a kiválasztott időpontot a www.calendly.com oldalon keresztül foglalhatja le, a foglalásról szóló visszaigazolást e-mailen keresztül kapja meg.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Ügyfél általi igénybevétele online konzultáció keretében is megvalósul a Szolgáltató által megjelölt helyen lehetséges elsősorban online videóhívásban valamely erre alkalmas felületen, pl. Skype, Google Meet.

 

A szolgáltatások időtartama 60 ill. 90 perc, melytől az Ügyfél és Szolgáltató előzetesen egyeztetett közös döntése alapján el lehet térni. Mindkét fél részéről 10 perc előre nem bejelentett késés megengedett: ha a Szolgáltató késik, akkor az ülést a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha az Ügyfél, akkor az időtartamba beleszámítandó a késés. 

Amennyiben a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés a Szolgáltató hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor az elmaradt ülést új időpontban (meghatározott határidőn belül) kell megtartani. 

Amennyiben az Ügyfél az előre kikötött és/vagy egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés nem kezdhető meg, akkor az ülés megtartottnak tekintendő és az ülés teljes díja fizetendő. 

 

Amennyiben a lemondás az előre megbeszélt időpont előtt kevesebb, mint 24 órával történik, akkor a teljes díj kerül kiszámlázásra. Kivételt képeznek a vis maior esetek, amikor valamilyen előre nem látott körülmény miatt marad el a konzultáció (pl.: hirtelen lebetegedés, baleset).

 

 1. Díjazás

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által kínált szolgáltatások díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele előzetes időpontfoglalás alapján történik. 

 

 1. Fizetési módok

 

A szolgáltatás díjának megfizetése:

Személyes konzultáció esetén a szolgáltatás megkezdésekor – a folyamat első alkalma után  – történik, a Szolgáltató által az Ügyfél részére elektronikusan elküldött számlán található bankszámlaszámra.

Online konzultáció esetében a szolgáltatás megkezdése előtt történik, a Szolgáltató által az Ügyfél részére elektronikusan elküldött számlán található bankszámlaszámra.

 

 1. Felelősség

 

Ügyfél kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerüen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Ügyfél ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Ügyfél a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, az Ügyfélnek azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

 

Szolgáltató nem felel az Ügyfél által megadott (ideértve az Ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

 

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

 

A Szolgáltatóval való konzultáció nem menti fel az Ügyfelet saját élete fölött levő személyes felelőssége alól. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során javaslatot tesz, ennek elfogadása továbbra is  az Ügyfél megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Ügyfél tetteiért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy Szolgáltató más szakemberek felkeresését javasolja.

 

 1. Titoktartás

 

Szolgáltató titoktartási kötelezettséget vállal arra, hogy az ülések során tudomására jutott bármilyen személyes adatot, információt bizalmasan kezeli, mely titoktartási kötelezettség a szolgáltatás lezárását követően is fennmarad időbeli korlátozás nélkül. Személyes adatnak minősül minden információ, ami az Ügyféllel kapcsolatba hozható, legyen az akár szóbeli, akár írásbeli. Továbbá az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem jogosult információt kiadni az ülésen elhangzottakról.

 

A titoktartás szabályai alól kivételt képez azon eset, mikor a Szolgáltató tudomására jut olyan információ, mely alapján valószínűsíthető az Ügyfél ön- és közveszély okozása, illegális tevékenysége vagy akár érvényes bírósági végzés vagy idézés kötelezi erre. Amennyiben fennáll az Ügyfél veszély vagy károkozása, jogosult erről az érintett hatóságokat értesíteni.

 

 1. Adatkezelés

 

Mindazon természetes azonosító adatok, amelyek a szolgáltatás során az Ügyfél azonosításához, az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükségesek (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) személyes adatnak minősülnek.

A szolgáltatás során az Ügyfél által közölt testi, értelmi és lelki állapotára vonatkozó adat, valamint a szolgáltatás során közölt javaslat, információ a személyes adatok különleges kategóriájának minősülnek.

A szolgáltatás során az Ügyfél személyes adatai, valamint az Ügyfél által közölt különleges adatok kezelése történik a szolgáltatást nyújtó szakember, Bakai Erzsébet EV által. Az Adatkezelő az adatkezelés során az Ügyfél meghatározott adatait rögzíti a szakmai dokumentációban, melyet bizalmasan kezel, ahhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja az Ügyfél érdekében történő Szolgáltatás magasszintű biztosítása, az ülésekre történő egyedi felkészülés, az Ügyféllel történő kapcsolattartás.

 

Személyes és különleges adatait, ha Ügyfél törlésükről előzetesen nem rendelkezett, az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a közöttük lévő jogviszony fennáll. A jogviszony megszűnését követően a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza, és azokat 5 évig megőrzi. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Az Ügyfél személyes és különleges adatait tartalmazó dokumentációt a Szolgáltatást végző Adatkezelő zárható szekrényben tárolja. 

 

Az elektronikus adatbiztonság tekintetében megjegyzendő, hogy nem garantálható mindenre kiterjedő incidensmentességet biztosító megoldás, de az Adatkezelő biztosítja az Ügyfelet, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelem megteremtésére törekszik (ld. rendszeres jelszócsere az elektronikus adattárolón, bonyolult jelszó alkalmazása, vírusirtó szoftver, stb.).

 

Adatkezelő úgy tekinti, hogy a szolgáltatásra való jelentkezéssel az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésére. Az Ügyfél bármikor jogosult a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél kérésére rendelkezésre bocsátja. 

 

A szolgáltatásra történő jelentkezéssel az Adatkezelő az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli: név, számlázási adatok, e-mail cím, mobiltelefonszám. Az adatkezelés célja a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Ügyfél az általa megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az Adatkezelő 8 munkanapon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás megadásától (az adatvédelmi tájékoztatás elfogadásával) a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 •         Jogi képviselet
 •         Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 •         Kézbesítés
 •         Könyvelés
 •         Számlázás

 

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

 

A Hivatal elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

 

 

 1. Szolgáltatás megszűnése

 

A szolgáltatás lezárását a szerződő felek egyaránt kezdeményezhetik a szóban vagy írásban egyeztetett megállapodás nyomán, közös megegyezéssel.